Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel tijdelijke werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op  werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

1. Gegevens die Compliance Factory verwerkt van freelancers en potentieel tijdelijke werknemers

Voor de uitvoering van haar missie - het aanbieden van contract- en back-office services- verwerkt Compliance Factory persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil  en zelf aan Compliance Factory beschikbaar stelt en wel uitsluitend  voor het doel waarvoor u deze aan Compliance Factory heeft verstrekt, te weten:

 1. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 2. om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een (financiële) administratie te voeren;
 3. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 4. om onze reïntegratieverplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
 5. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven) en u te vertegenwoordigen ten behoeve van de contractuele relatie met Compliance Factory;
 6. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt/heeft toegestuurd.         

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Compliance Factory verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning. 

Compliance Factory kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Compliance Factory uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Compliance Factory, nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw persoonsgegevens binnen een besloten gedeelte van haar website(s) plaatsen.

Compliance Factory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  

 

2.              Gegevens die Compliance Factory verwerkt  van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven

Persoonsgegevens die Compliance Factory van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Compliance Factory verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. 

Compliance Factory kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Compliance Factory kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Compliance Factory uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

Compliance Factory bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.  

Beveiliging

Compliance Factory spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Compliance Factory, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. 

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Compliance Factory kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.
 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Compliance Factory voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,-- per gebeurtenis en maximaal € 10.000,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Compliance Factory zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd. 

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment contract@compliancefactory.nl dan wel per brief (Compliance Factory, t.a.v. Juridische Zaken, Belle van Zuylenlaan 1-7, 4105 JX  Culemborg) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.  

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop Compliance Factory uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken contract@compliancefactory.nl dan wel per brief brief (Compliance Factory BV, t.a.v. Juridische Zaken, Belle van Zuylenlaan 1-7, 4105 JX  Culemborg) Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. 

Aanpassen Privacy Statement

Compliance Factory kan haar  Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via Compliance Factory internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.