Actuele vraag

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek in 2023?

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd van 6310 euro dit jaar naar 5950 euro in 2023. De aftrek kan ook nog maar verrekend worden tegen maximaal 37,07 tegenover 40 procent nu.

 

Vanaf 2023 daalt het fiscale voordeel jaarlijks met € 650 (en in de laatste twee jaar met € 605) tot een bedrag van € 1200 in 2030. Ter vergelijk, het bedrag voor de zelfstandigenaftrek was ooit 7280 euro.

Valt een eindejaarsuitkering onder de inlenersbeloning?

Deze vraag kan nu alvast gesteld worden maar het antwoord is pas vanaf 2023 relevant, omdat de eindejaarsuitkering pas vanaf die datum onder de inlenersbeloning valt.

Als al de vragen zijn ingevuld door de opdrachtgever of beantwoord door de opdrachtgever, dan herhalen we nogmaals het belang van ondertekening van de verklaring door een tekenbevoegde van de opdrachtgever.


Hoe ziet de StiPP-regeling er in 2023 uit?

De StiPP-regeling is een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat de pensioen- premie vast staat. Bij de Basisregeling betaalt de werkgever de volledige premie.

Na het verkorten van de wachttijd in 2022, 26 weken wachttijd is nu 8 weken wachttijd, staat per 01-01-2023 een volgende wijziging voor de deur. De pensioenpremie voor de StiPP Basisregeling zal stijgen, omdat de vaste premie van 2,6% wordt vervangen door een premie van 8% met een uurfranchise. Gemiddeld genomen zal dit betekenen dat er meer wordt ingelegd in de pensioenpot van de werknemer daar de bijdrage voor de StiPP Basisregeling een volledige werkgeversbijdrage blijft.

 

Wat houdt de PAWW-regeling nu precies in?
De PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is een uitkering om de versobering op de WW- of WGA-uitkering aan te vullen. In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA voor (ex) werknemers verkort van 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Vakbonden en werkgevers hebben voor private reparatie/verzekering in de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) gekozen wat inhoudt (ex) werknemers langer financiële zekerheid houden en tot mogelijk 14 maanden extra uitkering ontvangen.
Hoe wordt de PAWW gefinancierd?
De werkgever betaalt de bijdrage voor de PAWW. Het brutoloon van de werknemer wordt eerst verhoogd met het percentage van de bijdrage (0,2% in 2022), vervolgens houdt de werkgever de bijdrage in op het brutoloon van de werknemer inclusief de compensatie. Op deze manier is dit afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Hoe ziet de fase systematiek er vanaf 2023 uit?
Redenerend vanuit de ABU CAO, welke algemeen verbindend is verklaard voor uitzendbedrijven en werkt met fase A, B en C contracten, is per 1-1-2023 de ketenregling van toepassing zoals onderstaand weergegeven: Fase A: 52 weken Fase B: 3 jaar (6 tijdelijke contracten) Fase C: Onbepaalde tijd
Wat weten we op dit moment over de verplichte licentie voor Uitzendbedrijven?
Het streven is om een stelsel van verplichte certificering per 1 januari 2025 in te laten gaan. De kern van het verplichte certificeringssysteem houdt in:
• dat alle uitleners (ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen) zich moeten laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen en;
• dat alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten uitsluitend mogen inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit geldt dus ook voor doorleensituaties.

Het kabinetsvoorstel gaat uit van een brede reikwijdte. Het kan zowel gaan om uitleners die bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. En het heeft zowel betrekking op in Nederland en in het buitenland gevestigde uitleners. Van opdrachtgevers vraagt men meer in de zin dat deze vast dienen te stellen dat alle uitleners in een keten aan de verplichte certificering voldoen.

Het normenkader zal naar verwachting aansluiten op het bestaande SNA-normenkader (NEN-4400-1 en NEN-4400-2). Tevens wordt door het kabinet voorgesteld om een aantal aanvullende verplichtingen voor uitleners op te nemen. De aanvullende verplichtingen zijn:
• betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
• een bankgarantie;
• het aanbieden van gecertificeerde huisvesting;
• een VOG verklaring en;
• het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek en controle op pensioenaansluiting.